UBND huyện Vĩnh Lợi làm việc với Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và Đảng ủy, UBND xã Long Thạnh về công tác chuẩn bị năm học mới tại các xã, thị trấn

UBND huyện Vĩnh Lợi làm việc với Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và Đảng ủy, UBND xã Long Thạnh về công tác chuẩn bị năm học mới tại các xã, thị trấn

UBND huyện Vĩnh Lợi làm việc với Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và Đảng ủy, UBND xã Long Thạnh về công tác chuẩn bị năm học mới 2023-2024 tại các xã, thị trấn