Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tại huyện Vĩnh Lợi