Ngày 09/02/2022, học sinh khối lớp 5 và lớp 9 trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi tập trung đến trường.

Ngày 09/02/2022, học sinh khối lớp 5 và lớp 9 trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi tập trung đến trường.