Tấm gương tiêu biểu: Cô Dương Thị Dung_Giáo viên Trường MN Hoàng Yến, huyện Vĩnh Lợi