Vĩnh Lợi: Tỗ chức Họp mặt 40 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022